พระบรมสารีริกธาตุจากพม่า

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=M17m9g36vdk
ดู 1281 ครั้ง
กราบสักการะบูชาเเละสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุ พระทันตธาตุ (ฟันกราม)พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ..พระอรหันตธาตุ 8 พระองค์

..พระอัญญาโกณทัญญะ พระพากุละ พระสิวลี พระนาคเสน พระอนุรุท พระโมคัลลานะ พระสารีบุตร เเละพระอานนท์
พร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนต่างๆ 1 บาตร


อัญเชิญมาจาก..สหภาพพม่า นครย่างกุ้ง
ณ.หอประชุมพุทธคยา (สนพ.ดีเอ็มจี) ชั้น 22
เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๕๓