คลิป ไทยเสียดินแดน 14 ครั้ง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=CuRLUcHjRlI
ดู 1269 ครั้ง
ประเทศไทยเสียดินแดนเพื่อแลกกับเอกราชของประชาชนชาวไทย Thailand lost the land in exchange for freedom of the people of Thailand