MV ขี่ม้าตามรอยเจ้าตาก (เพลงศรัทธา)

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=QdFI2wmDgmI
ดู 2644 ครั้ง
ขี่ม้าตามรอยเจ้าตากเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช...เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่มีความรักและความศรัทธาในตัวพระองค์ท่าน...โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า " ตามรอยพระบาทเส้นทางสายอิสรภาพ๒๔๘ปีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"...ขอขอบคุณวงหินเหล็กไฟที่เอื้อเฟื้อเพลง...ศรัทธา เป็นอย่างสูง