ตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=tyFqh88szPc
ดู 1436 ครั้ง
ออกภาคสนาม "ตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราช" ในกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการเรื่อง มุมมองใหม่ในประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินมหาราช
ณ ค่ายโพธิ์สามต้น วัดเกาะแก้ว และวัดพิชัยสงคราม
วิทยากรโดย
๑. คุณสมฤทธิ์ ลือชัย
๒. คุณธนภรณ์ เกษมสวัสดิ์