แถลงข่าวเหยี่ยวเวหามินิมาราธอน 2015/2

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=ZKlogI2vVyI
ดู 1631 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ เหยี่ยวเวหามินิมาราธอน 2015
การจัด เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ เหยี่ยวเวหามินิมาราธอน 2015 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาครบรอบ 60 พระชันษา และเพื่อเป็นการสงเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
http://www.kachon.com/generalnews/detail.asp?id=9371