Giff Me Five 60/3 วันนั้นของเดือน

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=JUj-fX70H3s
ดู 1245 ครั้ง
การดูแลร่างกายในวันนั้นของเดือน และภาวะผิดปกติเกี่ยวกับการมีประจำเดือน
นพ.พฤหัส จันทร์ประภาพ/เภสัชกร