messages_from_water.swf

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=qMs0yZfZkw0
ดู 1506 ครั้ง
ผลการค้นคว้าวิจัยของ Dr. Masaru Emoto บ่งบอกถึงผลการตอบสนองของดนตรี อารมณ์ คำพูด ที่มีผลต่อรูปแบบเกร็ดน้ำในร่างกายของเรา ซึ่งจะส่งผลไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายโดยภาพรวม เพราะร่างกายของคนเรานั้นประกอบไปด้วย น้ำกว่า 70% สารคดีดังกล่าวบ่งชี้ได้ชัดว่า อารมณ์ ความคิด คำพูด ของคนเรานั้น มีผลโดยตรงต่อสภาพร่างกายของเรา ในสารคดีดังกล่าวคุณจะค้นพบว่า พฤติกรรมแบบใดที่จะช่วยให้น้ำในร่างกายคุณนั้น มีเกร็ดน้ำที่สวยที่สุด