ขอใจเธอแลกเบอร์โทร เวอร์ชั่น ภาษาจีน 跟我约会吧

หมวดหมู่เพลงจีน
แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=AOnYf8k-RTA
ดู 2466 ครั้ง
跟我约会吧 เกิน หว่อ เยวีย ฮุ่ย ปา Gen Wo Yue Hui Ba (ขอใจเธอแลกเบอร์โทร เวอร์ชั่น ภาษาจีน) ศิลปิน 格格 เก๋อ เก๋อ Ge Ge

你的微笑
หนี่ เตอ เหวย เซี่ยว

让我的心像一团火燃烧
ยรั่ง หว่อ เตอ ซิน เซี่ยง อี้ ถวน หั่ว หยัน ซาว

就像在你的掌中逃不掉
จิ้ว เซี่ยง ไจ้ หนี่ เตอ จ่าง จง ถาว ปู๋ เตี้ยว

只听见我们悸动的心跳
จื่อ ทิง เจี้ยน หว่อ เมิน จี้ ต้ง เตอ ซิน เที่ยว

你的味道
หนี่ เตอ เว่ย ต้าว

让我的世界为你而颠倒
ยรั่ง หว่อ เตอ ซื่อ เจี้ย เว่ย หนี่ เอ๋อร์ เตียน ต่าว

你说的每句话忘不掉
หนี่ ซวอ เตอ เหม่ย จวี้ ฮว่า ว่าง ปู๋ เตี้ยว

不停的在耳边绕呀绕
ปู้ ถิง เตอ ไจ้ เอ่อร์ เปียน ยร่าว ยา ยร่าว

今夜来跟我约会吧
จิน เย่ ไหล เกิน หว่อ เยวีย ฮุ่ย ปา

像春天来了一样
เซี่ยง ชุน เทียน ไหล เหลอะ อี๋ ย่าง

好像桃花在三月里荡漾
ห่าว เซี่ยง ถาว ฮวา ไจ้ ซัน เยว่ หลี่ ตั้ง ย่าง

一见钟情要如何表白
อี๋ เจี้ยน จง ฉิง เย่า หยู เหอ เปี่ยว ไป่

需要勇气
ซวี เย่า หย่ง ชี่

你却傻傻站在那里
หนี่ เชวี่ย สา ส่า จ้าน ไจ้ น่า หลี่

不言也不语
ปู้ เหยียน เหย่ ปู้ หยวี่

花在等蝶我在等着你靠近
ฮวา ไจ้ เติ่ง เตี๋ย หว่อ ไจ้ เติ่ง เจอ หนี่ เค่า จิ้น

你要何时才能
หนี่ เย่า เหอ สือ ไฉ เหนิง

了解我的情意
เหลี่ยว เจี๋ย หว่อ เตอ ฉิง อี้

Oh.. Oh.. Oi..


你的味道
หนี่ เตอ เว่ย ต้าว

让我的世界为你而颠倒
ยรั่ง หว่อ เตอ ซื่อ เจี้ย เว่ย หนี่ เอ๋อร์ เตียน ต่าว

你说的每句话忘不掉
หนี่ ซวอ เตอ เหม่ย จวี้ ฮว่า ว่าง ปู๋ เตี๋ยว

不停的在耳边绕呀绕
ปู้ ถิง เตอ ไจ้ เอ่อร์ เปียน ยร่าว ยา ยร่าว

今夜来跟我约会吧
จิน เย่ ไหล เกิน หว่อ เยวีย ฮุ่ย ปา

像春天来了一样
เซี่ยง ชุน เทียน ไหล เหลอะ อี๋ ย่าง

好像桃花在三月里荡漾
ห่าว เซี่ยง ถาว ฮวา ไจ้ ซัน เยว่ หลี่ ตั้ง ย่าง

一见钟情要如何表白
อี๋ เจี้ยน จง ฉิง เย่า หยู เหอ เปี่ยว ไป่

需要勇气
ซวี เย่า หย่ง ชี่

你却傻傻站在那里
หนี่ เชวี่ย สา ส่า จ้าน ไจ้ น่า หลี่

不言也不语
ปู้ เหยียน เหย่ ปู้ หยวี่

花在等蝶我在等着你靠近
ฮวา ไจ้ เติ่ง เตี๋ย หว่อ ไจ้ เติ่ง เจอ หนี่ เค่า จิ้น

你要何时才能
หนี่ เย่า เหอ สือ ไฉ เหนิง

了解我的情意
เหลี่ยว เจี๋ย หว่อ เตอ ฉิง อี้

Oh.. Oh.. Oi..


今夜来跟我约会吧
จิน เย่ ไหล เกิน หว่อ เยวีย ฮุ่ย ปา

像春天来了一样
เซี่ยง ชุน เทียน ไหล เหลอะ อี๋ ย่าง

好像桃花在三月里荡漾
ห่าว เซี่ยง ถาว ฮวา ไจ้ ซัน เยว่ หลี่ ตั้ง ย่าง

一见钟情要如何表白
อี๋ เจี้ยน จง ฉิง เย่า หยู เหอ เปี่ยว ไป่

需要勇气
ซวี เย่า หย่ง ชี่

你却傻傻站在那里
หนี่ เชวี่ย สา ส่า จ้าน ไจ้ น่า หลี่

不言也不语
ปู้ เหยียน เหย่ ปู้ หยวี่

花在等蝶我在等着你靠近
ฮวา ไจ้ เติ่ง เตี๋ย หว่อ ไจ้ เติ่ง เจอ หนี่ เค่า จิ้น

你要何时才能
หนี่ เย่า เหอ สือ ไฉ เหนิง

了解我的情意
เหลี่ยว เจี๋ย หว่อ เตอ ฉิง อี้

Oh.. Oh.. Oi..


今夜来跟我约会吧
จิน เย่ ไหล เกิน หว่อ เยวีย ฮุ่ย ปา

像春天来了一样
เซี่ยง ชุน เทียน ไหล เหลอะ อี๋ ย่าง

好像桃花在三月里荡漾
ห่าว เซี่ยง ถาว ฮวา ไจ้ ซัน เยว่ หลี่ ตั้ง ย่าง

一见钟情要如何表白
อี๋ เจี้ยน จง ฉิง เย่า หยู เหอ เปี่ยว ไป่

需要勇气
ซวี เย่า หย่ง ชี่

你却傻傻站在那里
หนี่ เชวี่ย สา ส่า จ้าน ไจ้ น่า หลี่

不言也不语
ปู้ เหยียน เหย่ ปู้ หยวี่

花在等蝶我在等着你靠近
ฮวา ไจ้ เติ่ง เตี๋ย หว่อ ไจ้ เติ่ง เจอ หนี่ เค่า จิ้น

你要何时才能
หนี่ เย่า เหอ สือ ไฉ เหนิง

了解我的情意
เหลี่ยว เจี๋ย หว่อ เตอ ฉิง อี้

Oh.. Oh.. Oi..