วรรณกรรมเปียโนแห่งกรุงสยาม 2556

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=zVytCwm6m5s
ดู 1954 ครั้ง
สำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทย เสนอ
วีดิทัศน์ "วรรณกรรมเปียโนแห่งกรุงสยาม"
ณัชชา พันธุ์เจริญ เดี่ยวเปียโน
บันทึกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท
สุมิตรา สุจริตกุล, พันเอกชูชาติ พิทักษากร เรียบเรียง
Piano Solo School of Traditional Thai Music, Bangkok, Thailand presents
DVD "Piano Literature of Siam"
Natchar Pancharoen, piano soloist
Recorded on February 24, 2013 at the Phayatai Palace, Bangkok
Sumitra Sucharitkul, Col Choochart Pitaksakorn, arrangers
สงวนลิขสิทธิ์ Copyright reserved [email protected]