Tip ถ่ายรูป33 ใช้ CPL กับกระจกและท้องฟ้า

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=wegFa3S09r4
ดู 2299 ครั้ง
อ่านรายละเอียดเต็มๆ ที่นี่ค่า http://www.ilovetogo.com/Article/102/2764/CPL

Tips การใช้กล้อง : ตอน 8 การใช้ CPL Filter เพื่อตัดเงาสะท้อน และ ทำให้ท้องฟ้าสีฟ้าขึ้น รวมถึงถ้าไม่มี CPL จะทำอย่างไรให้ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า