เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=gHiiNzBG1WM
ดู 1804 ครั้ง
วิทยากร 2 ท่าน
1. อาจารย์วิศาล น้ำค้าง
เจ้าของรางวัลระดับนานาชาติและระดับประเทศมากกว่า 100 รางวัล

2. ดลธร อินศิธร
เจ้าของสตูดิโอ โฟโต้จาย

ควบคุมการผลิตโดย รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
ตัดต่อ โดย สมพร เกตุตะคุ

ผลิตโดย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.infocomm.mju.ac.th/