การถ่ายภาพเทคนิคชัดลึกชัดตื้น

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=XD4W99OkSao
ดู 2565 ครั้ง
สารคดี เรื่อง ถ่ายภาพให้สวยด้วยเทคนิคชัดลึกชัดตื้น

ที่ปรึกษา
รศ.ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์
สมพร เกตุตะคุ

ผลิตรายการโดย
อนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา
ปัฐรียา มังตา
ภาวิณี ภาพันธ์
เกษตร แก้วภักดี

สาขาการสื่อสารดิจิทัล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร http://www.infocomm.mju.ac.th/
มหาวิทยาลัยแม่โจ้