Tip ถ่ายรูป94 Flash Night Portrait แฟลชเจลสีแก้ฉากเหลือง

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=uAtkdYPhip8
ดู 568 ครั้ง
มาถ่ายภาพ Night Portrait ให้ฉากหลังเป็นสีน้ำเงินกัน