Tip ถ่ายรูป26 White Balance ใช้ยังไงเมื่อไร

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=tMWWqvo92WQ
ดู 2641 ครั้ง
อ่านรายละเอียดเต็มๆ ที่นี่ค่า http://www.ilovetogo.com/Article/102/2232/White-Balance
Tips การใช้กล้อง : ตอน 5 มาดูว่าการตั้งค่า White Balance ทำอย่างไร ทำเมื่อไร