Tip ถ่ายรูป95 CityScape1 Skywalk ช่องนนทรี ไฟรถวิ่งยาวๆ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=iZYwdy7Y8js
ดู 1663 ครั้ง
จุดเริ่มต้นของมือใหม่ที่อยากลองถ่าย CityScape ลองมาดูเทคนิคการถ่ายไฟรถวิ่งยาวๆ แล้วมา process ต่อใน Photoshop กัน