10 พระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=9eCnJb-2S14
ดู 4956 ครั้ง
รักษาศานาพุทธ ด้วยการช่วยกัน
ศึกษาปฏิบัติ และเผยแผ่แต่คำสอนของ
พระพุทธเจ้า

http://watnapahpong.com/static_media/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A_10_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3_17.pdf