เสียงสวด พระปริตร - สมเด็จพระญาณสังวร

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=O8jwW5HEVWw
ดู 2010 ครั้ง
Playlist https://www.youtube.com/watch?v=O8jwW5HEVWw&list=PLuks6qegFh7gBEB0moQSKkcbGHV991SD9&index=3

0:01 อัญเชิญพระปริตร
0:40 ชุมนุมเทวดา
2:00 นมัสการ
2:50 ไตรสรคมน์
3:52 สัจจกิริยคาถา
4:50 มหาการุณิกะคาถา
6:10 นะโมการัฏฐกคาถา
7:22 นะมะการะสิทธิคาถา
9:48 มงคลสูตร
12:51 ระตะนะสุตตัง
20:54 โพชฌังคะปะริตตัง
23:09 อาฏานาฏิยะปะริตตัง
32:24 สักกััตตวา
33:26 สามัญญานุโมทนาคาถา
34:15 อิติปิโส
36:00 พุทธชัยมงคลคาถา
39:29 มหาการุณิโก นาโถ
39:52 ชยันโต
40:22 สุนักขัตตัง