สัมพุทเธ

แหล่งที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=r53dGA3sf6w
ดู 2295 ครั้ง
สัมพุทเธ |ถ้าไม่สวดสัมพุทเธ จะสวดนะมะการะสิทธิคาถาแทนก็ได้|
http://www.kalyanamitra.org/monvitarn/monvitarn.pdf
ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น ด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพ แห่งการกระทำความนอบน้อมจงขจัดเสีย ซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอเนกจงพินาศไปสิ้น
ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น ด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม จงขจัดเสีย ซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอเนกจงพินาศไปสิ้น
ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อม พระธรรมด้วย พระสงฆ์ ของพระสัมพุทธเจ้าเหล่านั้น ด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อม จงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง แม้อันตรายทั้งหลาย เป็นอเนกจงพินาศไปสิ้น เทอญฯ